दिनांक
खोजें
भोपाल : मंगलवार, जनवरी 23, 2018, 21:48 IST

अपंगता दूरी भूता, पठनं पूर्णम् अभवत्, अधुना सहायक: यंत्री अस्ति

 

खरगोने धरगांव इत्यस्‍य धीरज पाटीदारस्य जन्मं 1992 वर्षे अभवत्, पर\च एकं वर्षस्य पश्चात् असमया घटनायां स: अपंगताया: ग्रसिता: अभवत्। धीरजस्य पादस्य विधिवत् परीक्षणम् अभवत्। विशाखापट्टनम् त: समागत: चिकित्सक: धीरजस्य इंदौरस्य चिकित्सालये केवलं त्रिंशत् निमिषे शल्यक्रिया कृतवान्। तस्य पश्चात् स: अद्य पादौ चालयति। धीरजं कदापि तस्य लघु भ्राता प्रवेश: भूमित: उत्थाय, आसन्द: शैय्या च विद्यालये उपवेश्य आगच्छति स्म। अधुना धीरज: आत्म निर्भर: अभवत् च स्वकीयं सर्वं कार्याणि स्वयमेव करोति।

धीरज: 2010-11 वर्षे द्वादशी कक्षा उत्तीर्णा पश्चात् नि:शक्ता: छात्र-छात्रा: शासनस्य उच्च शिक्षा योजनाया: सहायतया इंदौरस्य स्वामी विवेकानंद: अभियांत्रिकीय: महाविद्यालय: अभियांत्रिकी शिक्षा पूर्णा अकरोत्। महाविद्यालयस्य द्वि लक्षं दश सहस्रं रुप्यकाणां शिक्षणं शुल्कं शासनेन प्रदत्तम्। स: अत्रैव अवरुद्ध: च 2010 वर्षे गेट क्लियर इति कृत्वा केन्द्रीयं शासनस्य मौलाना आजाद: राष्ट्रीय: प्रौद्योगिकी संस्थानं भोपाले प्रवेशं नीतवान्। एमटेक कृते अपि सम्पूर्णं शुल्कं 1,07,630 रुप्यकाणि खरगोनं सामाजिकं न्यायं विभागेन पूरितम्। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यस्मिन् आशीति: प्रतिशतम् अंका: प्राप्तं करणस्य पश्चात् धीरज पाटीदारस्य चयनं विद्युत् विभागे सहायक: यंत्रिण: पदे अभवत्। अधुना धीरज: करी पाडल्या स्थितं सब स्टेशन इत्यस्मिन् सहायक: यंत्री भूत्वा ग्रामीणानां समस्यानां समाधानं कुर्वन्ति।

नि:शक्ता: छात्र-छात्रा: उच्च शिक्षा दापयितुम् राज्यं शासनस्य सामाजिकं न्यायं योजनाया: अनुसारेण महाविद्यालय: शुल्कम्, निर्वाहं वेतनमानं च परिवहनं दीयते। एषा योजना 2008 वर्षे प्रारम्भा अभवत्। अस्या: योजनाया: अनुसारेण खरगोनं मण्डलस्य धीरज पाटीदारेण सहितं दश अन्या: नि:शक्तान् 2015-16 वर्षे उच्च शिक्षायै द्वि लक्षं सप्ताशीति: सहस्रं 630 रुप्यकाणां सहायता राशि: प्रदानं कृता।

-